تاناکورا مهاباد چیست و چگونه توسعه یافت | سیستم کاری تاناکورا چگونه است ؟