برچسب: درگیری های عراق

قاسم سلیمانی : در عراق برادر کشی معنی ندارد …