کرکوک دوباره در دست نیرو های کورد

پس گرفتن تمام خاک کردستان توسط جوانان