تاناکورا

“اگر این محصول اکبند است چرا با نام تاناکورا فروخته می شود”. منتشرشده: 2017.

Facebook
Google+
https://tanakora-mahabad.com/s1/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a7%da%a9/
Twitter
Pinterest
Instagram