چمن طبیعی
چمن طبیعی

چمن طبیعی

چمن طبیعی معمولا دارای چمنی تقریبا کوتاه و نرم است که در زیر پا نیز محکم و ثابت است ولی در عین حال کمی احساس رطوبت نیز می کنید ، یعنی در کل زمینی پایدار و محکم است که با زمین سفت و خشک تفاوت دارد.

زیره کفش مناسب برای بازی کرذن برروی چمن طبیعی

زیره پلاستیک یا پلی استر فشرده مناسب ترین گزینه برای بازی روی این نوع زمین هستند که باعث افزایش سرعت انفجاری ، کشش و راحتی و کاهش چشمگیر فشار وارده از سطح زمین به پا میشوند.

شکل میخ زیره کفش

اگر ما بخواهیم در مورد شکل میخ زیره کفش هم بررسی انجام بدیم باید بگوییم که بسته به جایگاه بازیکن در زمین می تواند شکل زیره ها متفاوت باشد.بازیکنان حمله که سرعتی هستند بهتر است از زیره با پل های میخی استفاده کنند چون کمترین تماس ممکن با زمین را دارند که باعث کاهش اصطکاک می شود.

نوع زیره بستگی به پست بازیکن

بازیکن میانه کم هم قدرتی است هم سرعتی بهتر است از زیره میکس که دارای هر دو نوع پل میخی و تیغی است استفاده کند.بازیکنان مدافع بهتر از از زیره تیغی و پهن استفاده کنن تا در هنگام گرفتن یا سد شدن حلمه تیم حریف پایشان در بهترین حالت ممکن از لحاظ چسبیدن به زمین باشد

کاشت و نگهداری چمن

چمن های طبیعی

علی رغم تمام مزایای چمن ، کاشت و نگهداری آن کار دشواری است ، بهتر است از خاک مغذی استفاده شود و چندین بار خاک زیر و رو و نهایتا فشرده شود ، بذرها با تراکم مناسب کاشته شوند و آبیاری به طور متناوب ادامه داشته باشد . پس از رشد نیز چمن نیازمند کوتاه شدن در دوره های مختلف زمانی با فواصل نسبتا کوتاه است و همچنین سایه های دائمی و یا رفت و آمد زیاد باعث از بین رفتن چمن خواهد شد 

 

Natural grass

The natural grass usually has a relatively short, soft skin that is firmly and firmly under your feet, but at the same time you feel a little moist, meaning the whole land is firm and firm, which differs from solid and dry land.

Cumin shoes suitable for playing on natural grass

Compressed plastics or polyester is the most suitable option for playing on this type of ground, which increases the explosion speed, stretch and comfort, and dramatically reduces the pressure exerted on the ground

Shape of half shoe

We need to check that depending on the player’s position on the ground, it can be different from the underlying shape. High-speed attack, it’s better to use cows using contractors, because at least contact with the ground can reduce physical activity

The type of footwear is dependent on the player’s post

Medium players who have good power and strategy use ordinary shoes, each with pen or pen. Better defense is the use of a blade and a wider range so that it can reach or prevent the ground well.

Facebook
Google+
https://tanakora-mahabad.com/%da%86%d9%85%d9%86-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c/
Twitter
Pinterest
Instagram